RAS och SRD

RAS bullterrier (fastställt 2016-02-17)

RAS miniatyrbullterrier (fastställt 2016-02-17)

RAS utan bilagor uppdaterad 26 mars 2008

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Tabeller utvärding RAS 10/11
Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS 10/11
Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS 09-10
Utvärdering av Svenska Bullterrierklubben RAS 2008
SvBtks RAS arbete redovisning 2006 – 2007

Svenska Bullterrierklubbens RAS (Rasspecifik Avelsstrategi)

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Handlingsplanen bör vara uppbyggd i perspektiven, – då – nu – framtid. RAS bör beskriva rasens historiska bakgrund, utveckling samt nuläget men även innehålla slutsatser, prioriteringar och mål för framtiden.

Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ, Kennelfullmäktige, beslutade 2001 att det för varje hundras ska finnas en s. k. rasspecifik avelsstrategi. Samordningsansvaret för varje RAS låg kvar på specialklubbarna, som har haft till uppgift att vägleda rasklubbarna i det enskilda RAS-arbetet, samt efter godkännande samla in förslagen och översända dem till Svenska Kennelklubbens avelskommitté (SKK/AK) för fastställande.

De rasspecifika avelsstrategierna är till för att behålla och/eller förbättra hälsa och funktion hos våra hundar

SvBtks RAS-dokument har tillkommit genom en dialog mellan styrelsen och de aktiva uppfödarna i rasen.

RAS-arbetet är som sagt ämnat för våra hundars välfärd, och det är vi i rasklubben som har den bästa kunskapen om våra raser. Den kunskapen har vi tillsammans använt och kommer fortsätta använda i det evigt pågående arbetet med RAS.

Svenska Bullterrierklubbens RAS är fastställt av SKK 2008-11-19, och för båda raserna 2016-02-17.  Nästa femårsrevidering skall göras år 2020. Uppfödare av raserna bull- och miniatyrbullterrier har att arbeta efter dokumentets strategier och mål.

Årligen utvärderas RAS och den utvärderingen kan sedan användas som underlag till femårsrevideringen. Mer underlag är exempelvis rasernas standard, SKKs kommentarer vid det första fastställandet 2008 samt det arbete som redan utförts och utvärderats i klubben för att målen i RAS ska kunna uppfyllas. Den årliga utvärderingen skickas in till Terrierklubben och är en bedömning av vilken effekt RAS har haft.

RAS är allas angelägenhet, och ska presenteras för medlemmarna kontinuerligt i såväl utskick till uppfödare som genom de forum rasklubben har tillgång till. Arbetet ska även redovisas i Avelskommitténs verksamhetsberättelse och ständigt ingå i verksamhetsplanen.

Om du vill få mer Information om vad RAS innebär kan du gå in på www.skk.se.