Avelskommittén

Senast uppdaterad

Har du idéer om hur avelsfrågor kan belysas ännu bättre eller funderingar runt kommittén och dess arbete? Maila oss gärna!

Du kontaktar Avelskommittén via: avel@svbtk.com

Hälsointyg skickas till: intyg@svbtk.com

Sammansättning

 • Milla Strandheim – sammankallande (Under utbildning – SKK Diplomerad Avelsfunktionär)
 • Jennie Jonsson
 • Sofia Brännström
 • Maria Acnell Rådström

Avelskommittén består av tre eller fyra förtroendevalda varav en sammankallande. Sammankallande utses av styrelsen. Avelskommittén har att till styrelsen föreslå personer, som kan anses tillföra kompetens och/eller kapacitet, att adjungeras till Avelskommittén.

Vad är målet med vår Avelskommitté?

Svenska Bullterrierklubbens övergripande mål är att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda bull- och miniatyrbullterrier.

Rasernas utveckling styrs av uppfödarnas val av avelsdjur samt hur dessa används. Ärftlig variation är nödvändig för rasernas möjlighet att fortleva. Därför ska aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet, funktion eller dränerar rasen på genetisk variation.

SvBtk ansvarar i samarbete med SvTeK och SKK för rasernas utveckling i Sverige.

Avel och uppfödning ska också ske i överensstämmelse med SKKs grundregler och djurskyddslagstiftningen, liksom med SvBtks rekommendationer för uppfödar- och valphänvisning.

Följande områden prioriteras i avelsarbetet, dock utan inbördes rangordning:

 • Bibehålla den rastypiska mentaliteten, dvs en livlig och alert hund med ett stabilt sinnelag.
 • Avla med tanke på en god hälsa som möjliggör ett långt hundliv utan hälsostörningar.
 • Avla för en funktionell exteriör, där rasens standard ska vara rättesnöre. Exteriöra ytterligheter och osundheter undvikas.
 • Slå vakt om rasernas reproduktionsförmåga; parning, dräktighet, valpning och omhändertagande av valpar.
 • Bidra till en ökad genetisk variation genom att verka för mindre besläktade parningar, dvs bredda avelsbasen.

Verksamhetsplan

Allmänt:

 • Att genomföra revideringen av RAS
 • Att förmedla och upplysa om RAS-arbetet

Exteriör/Strategi och mål:

 • Att utöka antalet hundar som exteriörbeskrivs.

Arbetsinstruktion:

Verksamhet: Avelsrådet har enligt ”SKKs linjer för avelsrådgivning”

 • att arbeta efter den arbetsordning som utarbetats med ledning av SKK:s riktlinjer för avelsrådgivning, vilken alla i kommittén ska rekvirera från www.skk.se och göra sig införstådd med.
 • att verka för fysiskt och mentalt sunda bull- och miniatyrbullterrier
 • att vara styrelsen och uppfödarna behjälplig med klubbens förverkligande av dess Rasspecifika Avelsstrategier
 • att vara uppfödarna behjälplig med offentlig information och övrigt, som kommer till nytta i det individuella och gemensamma avelsarbetet
 • att fortlöpande informera om resultat av hälsotester i klubbtidningen
 • att en gång per år informera i klubbtidningen om svenskägda, fullanvända avelshundar
 • att arkivera och sammanställa testresultat och annan skriftlig information under betryggande former
 • att ansvara för och organisera uppfödarträffar då behov finnes, dock minst en gång per år
 • att till styrelsen överlämna Avelskommitténs frågor och rekommendationer för beslut
 • att senast den 31/12 vart år upprätta verksamhetsberättelse och verksamhetsplan att inlämna till styrelsen/klubbmötet

Tystnadsplikt

Avelskommitténs insamlade information, mötesdiskussioner och övriga handlingar handläggs under tystnadsplikt. Handlingar förvaras under betryggande former i enlighet med GDPR.

SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

SvBtk grundades 1976 och syftet är att på olika sätt främja raserna bullterrier och miniatyrbullterrier.

VI ÄR ANSLUTNA TILL

Svenska Kennelklubben
Svenska Terrierklubben