Stadgar

Svenska Bullterrierklubbens tidigare stadgar instiftades 1976.
Svenska Bullterrierklubbens nya stadgar är framtagna efter SKK typstadgar 2002-01-01 och godkända av Svenska Terrierklubben 2005. Stadgan antogs vid Svenska Bullterrierklubbens klubbmöte 050806 och 060805
Reviderad under §7 Klubbmöte Mom 2 Dagordning enligt årsmötesbeslut 080809.

STADGAR FÖR SVENSKA BULLTERRIERKLUBBEN

Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas Riksorganisation- är det centrala organet för de ideella föreningarna som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar och ungdomsklubb.

Inom SKK-organisationen förekommer också begreppet ”Rasklubb”. En rasklubb kan antingen ingå som medlemsorganisation inom en specialklubb eller genom särskilt tecknat avtal vara ansluten till SKK. Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. Rasklubben Svenska Bullterrierklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben. Rasklubben skall som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen. Utöver dessa stadgar gäller också Svenska Terrierklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Rasklubbens stadgar skall fastställas av Svenska Terrierklubben. I den mån stadgar för Svenska Bullterrierklubben strider mot Svenska Terrierklubbens och Svenska Kennelklubbens stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

Stadgarna som pdf-fil här